จัดทำโดย คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคม / มูลนิธิ / ชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
วิถีชีวิต
นักเขียน / นักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด / ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์ / อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
พาณิชยกรรม/ร้านอาหาร  
แหล่งโบราณคดี  
ร้านเกมและอินเตอร์เน็ต  
พระพิฆเนศ

สถานที่ตั้ง   วัดจุฬามณี
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน   9
ซอย  -   ถนน  -
ตำบล  บางช้าง   อำเภอ   อัมพวา
จังหวัด   สมุทรสงคราม
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0604889       พิกัด-y 1484154
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง              อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด     อีเมล์   samutsongkhram@m-culture.go.th
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน  - ซอย   -
ถนน   เอกชัย ตำบล  แม่กลอง อำเภอ  เมืองฯ
จังหวัด  สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์    75000
หมายเลขโทรศัพท์   034718138 หมายเลขโทรสาร    034718138 
ที่อยู่ของเว็บไซต์ http://intranet.m-culture.go.th/samutsongkhram
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 090007 วันที่ถ่าย 30/06/2009
สาระสำคัญ

พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเนศวร์ หรือพระคเณศ เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยามีร่างเป็นคน มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว วัดจุฬามณีจัดให้ปั้นขึ้นไว้เพื่อป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-718138 หมายเลขโทรสาร 034-718138
อีเมล์ samutsongkhram@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดสมุทรสงคราม | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย