จัดทำโดย คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคม / มูลนิธิ / ชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
วิถีชีวิต
นักเขียน / นักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุด / ห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์ / อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
พาณิชยกรรม/ร้านอาหาร  
แหล่งโบราณคดี  
ร้านเกมและอินเตอร์เน็ต  
วัดบางเกาะเทพศักดิ์

สถานที่ตั้ง   วัดบางเกาะเทพศักดิ์
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน   5 / บ้านบางเกาะ
ซอย  -   ถนน  -
ตำบล  แควอ้อม   อำเภอ   อัมพวา
จังหวัด   สมุทรสงคราม
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   0601776       พิกัด-y 1485562
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง              อีเมล์  
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด     อีเมล์   samutsongkhram@m-culture.go.th
เลขที่   - หมู่ที่/หมู่บ้าน  - ซอย   -
ถนน   เอกชัย ตำบล  แม่กลอง อำเภอ  เมืองฯ
จังหวัด  สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์    75000
หมายเลขโทรศัพท์   0347618000...034-718138 หมายเลขโทรสาร    034-718138 
ที่อยู่ของเว็บไซต์ http://intranet.m-culture.go.th/samutsongkhram
เว็บไซต์ภาพ 360 องศา
                           
 

หมายเลข 250065 วันที่ถ่าย 29/09/2008

หมายเลข 250065-1  วันที่ถ่าย 29/09/2008
สาระสำคัญ

เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง  สมัยโบราณชื่อว่า วัดเกาะกาหลงต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า   วัดบางเกาะกรรณิการาม ใกล้ๆกับวัดนี้มีวัดร้างอบู่วัดหนึ่ง ชื่อว่า วัดจำปาศักดิ์    ปี 2496 จึงได้รวม 2 วัดเป็นวัดเดียวกันชื่อว่า   วัดบางเกาะเทพศักดิ์ 

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-718138 หมายเลขโทรสาร 034-718138
อีเมล์ samutsongkhram@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดสมุทรสงคราม | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย